Stanovy Fotbalové asociace České republiky

Článek 1
Název, sídlo a symbolika

1.Fotbalová asociace České republiky je občanským sdružením vytvořeným na spolkových demokratických zásadách, nezávislým na politických stranách, hnutích a náboženstvích. Je založena za účelem organizování fotbalu, jehož je v České republice výlučným představitelem. Hlásí se k odkazu a navazuje na činnost již dříve existujícího Českého fotbalového svazu a na území České republiky je právním pokračovatelem Československé fotbalové asociace.

2.Sídlem Fotbalové asociace České republiky je Praha, katastrální území Břevnov, číslo popisné 2431, ulice Diskařská 4, 167 00, Praha 6

3.Symboly Fotbalové asociace České republiky jsou znak (logo) a vlajka.


Článek 2
Cíl a poslání činnosti FA

1.Cílem činnosti Fotbalové asociace České republiky (dále jen FA) je být organizátorem fotbalu v ČR; za tím účelem pečovat o komplexní rozvoj a propagaci fotbalu v České republice a vytvářet pro něj na všech stupních všestranné a rovnoprávné podmínky; prostřednictvím činnosti ve fotbalových klubech vést mládež k pozitivním občanským postojům a zásadám, k fair play a ke zdravému způsobu života s cílem zabránit, aby se stávala závislá na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách. V rámci své činnosti FA navazuje a udržuje spolupráci s orgány státu, s veřejnými a soukromými institucemi směřující zejména k podpoře a propagaci fotbalu.

2.FA svou činnost uskutečňuje zejména tím, že:
a)pečuje o sportovní výchovu mládeže a připravuje talentované mladé fotbalisty pro dosažení nejvyšší výkonnosti;
b)je zřizovatelem, organizátorem a pořadatelem fotbalových soutěží a vlastníkem práv k nim na všech úrovních; přímo je řídí svými orgány podle pravidel fotbalu vydaných Mezinárodní federací fotbalových asociací (FIFA) a na základě řádů a předpisů, které pro jejich řízení sama vydává;
c)vedle předpisů pro organizaci a řízení soutěží, kterými jsou zejména soutěžní řád, rozpisy soutěží, registrační řád, přestupní řády, disciplinární řád, vydává statuty a řády upravující činnost orgánů FA podmínky pro účast v soutěžích FA, zásady pro rozhodování sporů v rámci FA, pro nakládání s majetkem FA;
d)organizuje a řídí přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a dalších činovníků včetně jejich školení a dalšího vzdělávání;
e)prosazuje a chrání zájmy a práva fotbalu vůči státním, politickým a jiným orgánům a organizacím v České republice i v zahraničí a dbá přitom všestranného prospěchu svazu a jeho členů;
f)zabezpečuje sportovní reprezentaci České republiky v soutěžích Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) a Unie evropských fotbalových asociací (UEFA), pořádá mezinárodní a mezistátní utkání a zajišťuje potřebnou přípravu reprezentačních družstev;
g)podle potřeby zřizuje nadace a nadační fondy, případně jiné neziskové instituce k podpůrným a humanitárním účelům;
h)vydává vlastní odbornou literaturu na podporu rozvoje fotbalu a tiskoviny pro potřeby soutěží;
i)zabezpečuje propagaci fotbalu v médiích, vyhlašuje ankety v souvislosti s fotbalovými soutěžemi a činností reprezentačních družstev a jednotlivců;
j)zajišťuje svým členům sportovně lékařskou informovanost a usiluje o to, aby fotbal byl čestný a nebyly používány látky nebo metody, které ovlivňují přirozený sportovní výkon.

3.FA může vyvíjet též hospodářskou činnost směřující k podpoře hlavní činnosti nebo hospodárnému využití majetku fotbalového svazu ve prospěch jeho členů. FA může v zájmu získání prostředků pro rozvoj fotbalu vstupovat do právnických osob či je zakládat. Vytvořený zisk může být použit pouze pro činnost FA a jeho členů.

4.FA je členem FIFA a UEFA v souladu s jejich statuty, které je povinna respektovat, a v rámci své struktury je rovněž povinna zajistit respektování těchto statutů svými členy.

5.FA je členem Českého olympijského výboru a Českého svazu tělesné výchovy. Může být členem i dalších organizací.

6.FA je neutrální v otázkách politiky a náboženství. Jakákoliv diskriminace země, osoby nebo skupiny osob kvůli jejich rase, etnickému původu, pohlaví, jazyku, náboženství, politickému přesvědčení a podobně, je v rámci FA nepřípustná a podléhá sankcím.

7.FA umožňuje činnost zájmových sdružení s právní subjektivitou i bez ní, jejichž cílem je uplatňovat zájmy členů (sdružení hráčů, sdružení trenérů apod.).


Článek 3
Vznik členství

1)Členy FA se mohou stát fyzické osoby (jednotlivci) i právnické osoby (členské kluby a jiné právnické osoby). Na přijetí za člena FA není právní nárok. Každý člen musí být evidován v centrální registraci členů FA. Členství jednotlivce ve FA  je výlučně členským vztahem mezi FA a členem.


2)Jednotlivci mohou na základě projevu své vůle nabýt členství v FA následujícími způsoby:

a)se souhlasem místa centrální registrace prostřednictvím členského klubu, jehož je členem,
b)se souhlasem místa centrální registrace u dalších jednotlivců, zejména trenérů, rozhodčích, delegátů, svazových funkcionářů, agentů hráčů apod.

3)Hráči, trenéři, rozhodčí, jednotlivci vykonávající funkce v soutěžích podle předpisů FA, členové statutárních orgánů fotbalových klubů, členové orgánů FA a agenti hráčů musí být členy FA.

4) Mládež do 15 let může získat členství ve FA jen se souhlasem svého zákonného zástupce.

5)Členským klubem FA se stane právnická osoba přijatá za člena výkonným výborem FA. Žadatel o členství je povinen předložit písemnou přihlášku do FA a své stanovy nebo jiný zakládací dokument, na jejichž základě je zapsán v některém z ústředních rejstříků ČR, pokud má sám i jeho orgány sídlo na území ČR. Přihláška do FA obsahuje prohlášení uchazeče o členství, že vstupuje do FA dobrovolně, zavazuje se dodržovat stanovy, řády a předpisy FA a podřizovat se rozhodnutím orgánů FA, jakož i dodržovat řády a předpisy UEFA a FIFA a podřizovat se rozhodnutím jejich orgánů   a mezinárodních rozhodčích orgánů pro sport.

6)Kromě členských klubů se členy FA mohou stát i jiné právnické osoby, a to na základě písemné žádosti, doložené stanovami či jiným zakládacím dokumentem, registrovaným podle příslušných předpisů. O přijetí rozhoduje výkonný výbor FA.

7)Způsob vedení členské evidence stanoví výkonný výbor FA zvláštním předpisem.

8)Členem FA je rovněž Ligová fotbalová asociace (LFA).


Článek 4
Základní práva a povinnosti členů

Členové FA mají tato základní práva a povinností:

1)Dodržovat stanovy, řády a předpisy FA, zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair play a pravidla morálky a podrobovat se rozhodnutím orgánů FA.

2)Obracet se s písemnými připomínkami, žádostmi, podněty a návrhy na orgány FA, které jsou povinny do 30 dnů odpovědět.

3)Platit členské příspěvky schválené valnou hromadou FA, jakož i další finanční plnění, podle řádů a předpisů FA.

4)Je-li před orgány FA projednávána jeho členská záležitost, být osobně přítomen nebo zastoupen na tomto jednání s možností předkládat svoje návrhy a vyjádření.

5)Členství jednotlivce staršího 18 let, vzniklé prostřednictvím členského klubu, jehož je členem, zakládá právo zúčastňovat se přímo nebo prostřednictvím delegovaných zástupců svého členského klubu valných hromad podle podmínek těchto Stanov, na nich vystupovat, hlasovat a volit členy orgánů FA.

6)Každý členský klub má právo zúčastňovat se příslušných soutěží FA, mít za tím účelem registrované hráče podle předpisů FA a pověřovat členy FA příslušné k členskému klubu funkcemi v soutěžích a zúčastňovat se valných hromad podle podmínek těchto stanov, na nich vystupovat, hlasovat a volit.

7)Stanovy členských klubů, které jsou občanskými sdruženími, musí obsahovat ustanovení o tom, že nejvyšším orgánem klubu je valná hromada či konference členů starších 18 let, která jediná je oprávněna volit statutární výkonný orgán, a to na období nejvýše 4 let.

8)Členové FA jsou povinni dodržovat stanovy FIFA a UEFA a jiné předpisy jimi vydané a podřizovat se nařízením a rozhodnutím FIFA a UEFA. Členské kluby jsou povinny zajistit dodržování stanov a předpisů FIFA a UEFA svými členy, členy svých orgánů, jakož i členy realizačních týmů svých družstev. Členské kluby mají právo komunikovat s UEFA a FIFA buď přímo, nebo stanoví-li tak jejich předpisy, prostřednictvím FA.

9)Táž fyzická či právnická osoba může pouze v jednom členském klubu přímo či nepřímo (prostřednictvím třetí osoby):

a)disponovat s 50% a více hlasovacími právy, když při určení hlasovacích práv se nepřihlíží k omezení hlasovacích práv vyplývajících z dohod (smluv), rozhodnutí orgánu fotbalového klubu či zakladatelských dokumentů, zejména stanov či společenských smluv,
b)mít obchodní podíl o velikosti 50% a vyšší,
c)vlastnit akcie, které představují 50% či vyšší účast na základním kapitálu.

10)Práva a povinnosti jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy FA.
Převod členství, členských práv a povinností v rámci FA není možný.


Článek 5
Zánik členství

1)Členství jednotlivce ve FA zaniká:

a)písemným oznámením členskému klubu, k němuž je příslušný, anebo místu centrální registrace, že dobrovolně ukončuje své členství ve FA,

b)vyškrtnutím z FA z důvodu, že přes opakovanou výzvu neuhradil členské příspěvky FA. Vyškrtnout člena z FA může oprávněný orgán klubu,k němuž je člen příslušný, anebo místo centrální registrace,

c)vyloučením z FA pro zvlášť hrubé nebo opakované porušení jeho členských povinností. K rozhodnutí o vyloučení je příslušný oprávněný orgán klubu, k němuž je člen příslušný, nebo výkonný výbor FA,

d)zánikem členství ve FA členského klubu, k němuž je příslušný,

e)úmrtím.

2)Členství klubu ve FA zaniká:

a)vystoupením, tj. písemným oznámením výkonnému výboru FA,že ukončuje své členství ve FA,
b)odnětím členství výkonným výborem FA pro hrubé nebo opakované porušení členských povinností vyplývajících ze stanov, řádů a předpisů FA,
c)rozhodnutím výkonného výboru FA za stavu, kdy členský klub nemá po dva soutěžní ročníky za sebou žádné družstvo v soutěžích FA.
d)rozhodnutím výkonného výboru FA v důsledku insolvenčního či jiného obdobného řízení,
e)právním zánikem člena.

3)Členství jiné právnické osoby ve FA zaniká:

a)vystoupením, tj. písemným oznámením výkonnému výboru FA,že ukončuje své členství ve FA,
b)odnětím členství výkonným výborem FA pro hrubé nebo opakované porušení členských povinností vyplývajících ze stanov, řádů a předpisů FA,
c)rozhodnutím výkonného výboru FA v důsledku insolvenčního či jiného obdobného řízení,
d)právním zánikem člena.


Článek 6
Územní členění

1.Fotbalová asociace ČR se člení podle územního principu na úroveň republikovou, krajskou a okresní. Činnost FA v jednotlivých územních úrovních plní územní součásti FA prostřednictvím svých orgánů.

2.Krajské členění FA odpovídá ústavním zákonem1) stanovenému územnímu členění České republiky. Sídla krajských fotbalových svazů jsou shodná se sídly vyšších územních samosprávných celků (krajů).

3.Okresní členění FA navazuje na územní členění státu dle zák. č. 36/1960 Sb. v aktuálně účinném znění2)

4.Členské kluby jsou do územní organizace FA začleněny podle místa svého sídla. V odůvodněných případech může být klub či jeho družstvo začleněn rozhodnutím výkonného výboru FA do sousedícího okresu v rámci jednoho kraje na základě souhlasu obou OFS.


1) ústavní zákon č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územněsprávních celků ve znění
     pozdějších předpisů
2) vyhláška MV ČR č. 564/2002 Sb. a č. 513/2006 Sb.


Článek 7
Rozhodování orgánů

1.Orgány FA mohou rozhodovat a volit, je-li zasedání přítomna nadpoloviční většina členů orgánu nebo delegátů orgánu s právem hlasovat či volit, pokud není těmito stanovami určeno jinak.

2.Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů, pokud není těmito stanovami určeno jinak. Hlasování je veřejné, pokud hlasující orgán nerozhodne v konkrétním případě, že hlasování bude tajné.

3.Volby do orgánů na všech územních úrovních jsou tajné, s výjimkou uvedenou
v odst. 4.

4.Je-li na jmenovitou funkci navržen jen jeden kandidát, volební orgán může rozhodnout, že se bude hlasovat veřejně. Jmenovitými funkcemi jsou funkce předsedů výkonných výborů na všech územních úrovních, funkce místopředsedů FA a funkce předsedů Řídící komise pro Čechy a Řídící komise pro Moravu. Kandidát je zvolen, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných oprávněných delegátů.

5.Je-li na jmenovitou funkci navrženo více kandidátů a dále při volbě ostatních členů orgánů FA, jsou v prvním kole zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných oprávněných delegátů v pořadí podle získaných hlasů až do počtu členů orgánu, který má být zvolen. Není-li v prvním kole zvolen stanovený počet členů orgánu, koná se druhé kolo voleb, do něhož postupuje nejvýše dvojnásobný počet kandidátů, než zbývá volných míst. V něm je zvolen zbylý počet členů orgánu v pořadí podle většího počtu získaných hlasů.

6.Odvolání z funkce před skončením volebního období se provádí podle stejných principů jako volba.

7.Mandát kandidátů zvolených namísto odvolaných funkcionářů, jejichž mandát zanikl předčasně, končí s původním mandátem orgánu. Rovněž v případě rozhodnutí o zkrácení volebního období se nový orgán volí pouze na období původního mandátu orgánu, jehož volební období bylo zkráceno.

8.Výkonný výbor FA vydá jednotný závazný volební řád pro volby do orgánů KFS, OFS a PFS.


Článek 8
Republikové orgány

Republikovými orgány FA jsou:
A.Valná hromada
B.Výkonný výbor
C.Revizní komise
D.Odvolací komise
E.Arbitrážní komise
F.Ombudsman
G.Ligové shromáždění
H.Řídící komise pro Čechy
Řídící komise pro Moravu


Článek 9
Valná hromada

1.Nejvyšším orgánem FA je valná hromada FA (dále VH).

2.Na VH FA se zástupci členů – delegáti s hlasem rozhodujícím vysílají podle těchto zásad:
a)Kluby I. ligy, II. ligy, České fotbalové ligy a Moravskoslezské fotbalové ligy vysílají po 1 delegátu – celkem 66 delegátů.
b)Kluby českých divizí vysílají 21 delegátů volených na shromáždění klubů divizí v Čechách a kluby moravských divizí vysílají 14 delegátů volených na shromáždění klubů divizí na Moravě – celkem 35 delegátů.
c)Okresní fotbalové svazy vysílají po 1 delegátu z každého okresu a Pražský fotbalový svaz vysílá 11 delegátů – celkem 87 delegátů.
d)Krajské fotbalové svazy vysílají po 1 delegátu – celkem 14 delegátů.
Každý delegát má při rozhodování VH jeden hlas.

3.Delegáty VH podle odst. 2. písm. a), b) jsou představitelé statutárních orgánů vysílajících složek podle jejich stanov či zakladatelských dokumentů.

4.Delegáty VH podle odst. 2. písm. c), d) jsou předsedové, popř. pověření členové výkonných výborů KFS a OFS. Složení delegace PFS určuje výkonný výbor PFS ze svých řad a z předsedů členských klubů PFS.

5.VH se zúčastňují členové výkonného výboru FA a předsedové a členové komisí volených VH a předsedové jmenovaných komisí FA, kteří mají právo na VH vystupovat a v rámci své působnosti ve FA činit VH podněty či doporučení, nemají však právo hlasovat. VH se mohou zúčastnit i další osoby, o jejichž účasti rozhodne výkonný výbor FA.

6.Průběh VH upravuje jednací řád, který na návrh výkonného výboru FA schvaluje VH FA, která rovněž volí předsedajícího.

7.Řádnou VH svolává výkonný výbor FA jedenkrát za rok, a to tak, aby se konala v období od 15.5 do 30.6. VH je výkonný výbor povinen svolat nejpozději 8 týdnů před stanoveným dnem jejího konání. Mimořádnou VH svolá výkonný výbor, pokud to sám považuje za nutné a v případě, že o to požádá nadpoloviční většina krajských fotbalových svazů nebo nadpoloviční většina OFS nebo nadpoloviční většina klubů I. a II. ligy, České fotbalové ligy, Moravskoslezské fotbalové ligy a divizí a v žádosti uvede konkrétní důvod pro svolání mimořádné VH a návrh programu. Mimořádná VH musí být svolána tak, aby se konala nejpozději do 6 týdnů ode dne podání žádosti.

8.Návrhy na předsedu FA a ostatní členy výkonného výboru, ombudsmana, členy odvolací komise, revizní a kontrolní komise a arbitrážní komise mohou členské kluby, výkonné výbory okresních fotbalových svazů a výkonné výbory krajských fotbalových svazů, jejichž delegáti budou oprávněni k volbě jednotlivých členů těchto orgánů, podávat do tří týdnů přede dnem konání VH. Návrhy na předsedu FA a ombudsmana musí být podány alespoň třemi krajskými fotbalovými svazy nebo sedmi OFS nebo deseti kluby I. a II. ligy, České fotbalové ligy, Moravskoslezské fotbalové ligy či divizí.

9.Valná hromada FA
a)projednává a schvaluje zprávu o stavu rozvoje fotbalu v České republice                        
    a o činnosti výkonného výboru FA;
b)projednává zprávu o výsledcích hospodaření FA;
c)projednává a schvaluje zprávu odvolací komise, revizní a kontrolní komise,
          arbitrážní komise a ombudsmana;
d)volí podle dalších ustanovení těchto stanov:
předsedu FA, místopředsedy a ostatní členy výkonného výboru FA,
členy revizní a kontrolní komise FA,
členy odvolací komise FA,
členy arbitrážní komise FA,
ochránce fair play – ombudsmana

e)schvaluje stanovy FA, jejich změny a doplňky;
f)schvaluje zkrácení nebo i prodloužení funkčního období orgánů volených
    valnou hromadou;
g)schvaluje zásady pro zavedení a výběr členských příspěvků, jejich výši, strukturu a způsob použití;
h)schvaluje zásady pro rozdělování společných zdrojů FA;
i)rozhoduje o zániku FA;
j)rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí, pokud nejsou výslovně
    svěřeny stanovami jiným orgánům FA.

10.VH je schopna rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů z Čech a nadpoloviční většina delegátů z Moravy. Rozhodnutí VH FA jsou přijata, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů z Čech a nadpoloviční většina přítomných delegátů z Moravy. Delegáti z okresů kraje Vysočina se začlení do moravské části VH.


Článek 10
Výkonný výbor

1.Výkonný výbor (dále VV) řídí činnost FA v období mezi valnými hromadami.

2.Výkonný výbor má 13 členů a tvoří jej: předseda FA, 3 místopředsedové a 9 členů. Předsedou VV je předseda FA, místopředsedové VV jsou místopředsedy FA.

3.Předseda FA je volen všemi přítomnými delegáty VH s hlasem rozhodujícím. Předseda je zvolen, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů z Čech a nadpoloviční většina přítomných delegátů z Moravy. V případě, že předseda není zvolen ani ve 2. kole,  je ve 3. kole zvolen ten, kdo v komoře, která jej navrhuje, získá vyšší procento hlasů. Nebude-li ani ve 3. kole předseda zvolen, uskuteční se dohodovací řízení, které určí další postup.

4.V případě, že je zvolen předseda z Čech, 1. místopředsedu volí delegáti klubů, okresů a krajů z Moravy a další 2 členy VV volí delegáti okresů a krajů z Moravy,
2. místopředsedu volí delegáti klubů, okresů a krajů z Čech a další 2 členy volí delegáti okresů a krajů z Čech.
V případě, že je zvolen předseda z Moravy, 1. místopředsedu volí delegáti klubů, okresů a krajů z Čech a další 3 členy volí delegáti okresů a krajů z Čech,
2. místopředsedu volí delegáti klubů, okresů a krajů z Moravy a 1 člena volí delegáti okresů a krajů z Moravy.
3 členy VV volí delegáti klubů I. a II. ligy.
Dalšími členy VV jsou předseda Ligového shromáždění, volený na VH delegáty klubů I. a II. ligy, který je zároveň 3. místopředsedou, předseda Řídící komise FA pro Čechy, který je na VH volen delegáty klubů startujících v soutěžích, jež podléhají pravomoci této komise, a delegáty KFS z Čech a PFS, a předseda Řídící komise FA pro Moravu, který je na VH volen delegáty klubů startujících v soutěžích, které podléhají pravomoci této komise, a delegáty KFS z Moravy.
Podrobnosti o průběhu voleb VV upravuje volební řád, který schvaluje VH.

5.Volby podle předchozího odstavce jsou organizovány a uskutečňovány tak, že delegáti vyslaní kluby I., II. ligy, České fotbalové ligy, Moravskoslezské fotbalové ligy a kluby divizí, delegáti vyslaní okresními fotbalovými svazy a delegáti vyslaní krajskými fotbalovými svazy se do české a moravské části VH začlení podle příslušného kraje, přičemž kraj Vysočina se začleňuje do moravské části VH.

6.Funkční období VV FA je čtyřleté. Změny v jeho složení může uskutečňovat každá valná hromada. Vždy však musí být dodrženy zásady a lhůty pro navrhování a odvolávání kandidátů.

7.Nejvyšším představitelem FA je předseda, který reprezentuje fotbal v tuzemsku i v zahraničí, zastupuje zájmy FA a fotbalu při jednání s veřejnými i soukromými institucemi a subjekty.

8.VV FA, který zasedá zpravidla 1x za měsíc, přísluší zejména:
a)vytvářet podmínky pro realizaci cílů a poslání FA
b)plnit úkoly uložené mu VH
c)zajišťovat úkoly spojené se státní fotbalovou reprezentací na všech úrovních
d)schvalovat a vydávat předpisy a řády FA, jakož i jejich změny
e)zajišťovat hospodaření a správu majetku FA
f)ustavovat komise pro zabezpečení řízení republikových soutěží FA a na návrh Ligového shromáždění, řídící komise pro Čechy a řídící komise pro Moravu, jmenovat a odvolávat jejich předsedy a členy, a to:
fa) sportovně technické komise pro soutěže podléhající Řídící komisi FA pro Čechy a Řídící komisi FA pro Moravu
fb) disciplinární komise pro I. a II. ligu a pro soutěže podléhající Řídící komisi FA pro Čechy a Řídící komisi FA pro Moravu
fc) komise rozhodčích pro I. a II. ligu a pro soutěže podléhající Řídící komisi FA pro Čechy a Řídící komisi FA pro Moravu
g)pro uskutečňování dalších úkolů vyplývajících z činnosti FA ustavovat licenční komisi, komisi mládeže, komisi pro ženský fotbal, komisi pro agenty hráčů, případně další komise; jmenovat a odvolávat předsedy a členy těchto komisí a vydávat jejich statuty
h)schvalovat každoročně rozpočet VV a nezávislým auditem ověřené výsledky hospodaření
i)rozhodovat ve všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné
pravomoci VH či jiných orgánů

9.VV jmenuje a odvolává generálního sekretáře, který řídí sekretariát FA a zajišťuje operativní styk s FIFA, UEFA a národními svazy. Zaměstnanci FA a osoby v obdobném právním vztahu k FA nemohou být členy volených orgánů FA na všech stupních.

10.VV je statutárním orgánem FA. Navenek jsou oprávněni jednat za VV předseda, místopředsedové a generální sekretář FA. Z pověření předsedy může navenek jednat jiný člen VV a z pověření GS i jiný pracovník FA. Způsob a rozsah jednání                              a zavazování za FA stanoví VV FA organizačním a kompetenčním řádem.


Článek 11
Revizní a kontrolní komise

1.Revizní a kontrolní komise:
a)provádí revize hospodaření VV FA; za tím účelem spolupracuje s odborníky a odbornými institucemi, zejména provádějícími audit hospodaření
b)kontroluje plnění usnesení přijatých VH FA

2.Revizní a kontrolní komise má 3 členy, z toho 2 volí delegáti VH z Čech a 1 delegáti VH z Moravy. Členové komise volí ze svého středu předsedu.

3.Revizní a kontrolní komise se schází podle potřeby. Její funkční období je 4 roky. Změny v jejím složení může provádět každá valná hromada.

4.Činnost Revizní a kontrolní komise se řídí statutem, který schvaluje VH FA.

5.Revizní a kontrolní komise postupuje svá průběžná zjištění podle čl. 1 výkonnému výboru FA, který je povinen se jimi zabývat.

6.Člen Revizní a kontrolní komise nesmí být současně členem voleného ani jmenovaného orgánu FA na republikové úrovni, včetně činnosti rozhodčího a delegáta.


Článek 12
Odvolací komise

1.Odvolací komise rozhoduje jako orgán II. instance o odvoláních proti rozhodnutím komisí pro řízení soutěží na republikové úrovni (tj. včetně ŘK pro Čechy a ŘK pro Moravu) ve věcech soutěžních a disciplinárních a ve věcech registračních a přestupních o odvoláních proti rozhodnutím registračního úseku FA.

2.Odvolací komise je rovněž povolána na základě podnětů přezkoumávat rozhodnutí vynesená v odvolacím řízení orgány okresních a krajských fotbalových svazů ve věcech soutěžních a disciplinárních, měnit je, zrušovat, případně vracet k novému projednání, pokud jimi byly porušeny stanovy, řády a předpisy FA. Odvolací komise je rovněž oprávněna rozhodovat o tom, zda rozpisy všech tříd soutěží a rozhodnutí řídících orgánů jsou v souladu se soutěžním řádem a rozpisy soutěží, případně rozhodovat o dalších věcech na základě zmocnění v řádech a předpisech FA.

3.Odvolací komise má 5 členů, z nichž 3 členové jsou voleni delegáty valné hromady z Čech a 2 členové jsou voleni delegáty VH z Moravy. Členové odvolací komise zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

4.Odvolací komise se schází podle potřeby, zpravidla 1x za měsíc. Její funkční období je 4 roky. Změny v jejím složení může činit každá VH.

5.Podrobnosti o činnosti odvolací komise upravuje statut a odvolací řád, který schvaluje VH FA. Odvolací řád je platný i pro činnost odvolacích orgánů okresních fotbalových svazů a krajských fotbalových svazů.

6.Člen odvolací komise je vyloučen z jednání a rozhodování komise ve věci, v níž může být pro jeho vztah k projednávané záležitosti zpochybněna jeho objektivita. Člen se nezúčastní jednání a rozhodování komise také tehdy, jestliže se podílel na rozhodování ve věci na nižším stupni. To platí také pro členy všech orgánů, které rozhodují podle odst. 5 tohoto článku o odvoláních (odvolací komise krajských fotbalových svazů a VV okresních fotbalových svazů)

7.Člen odvolací komise nesmí být členem jiného voleného či jmenovaného orgánu na republikové úrovni, včetně činnosti rozhodčího a delegáta.


Článek 13
Arbitrážní komise

1.Arbitrážní komise rozhoduje o odvoláních v rozhodčím řízení podle článku 30 těchto stanov.

2.Arbitrážní komise má 7 členů volených VH FA z řad odborníků s právnickým vzděláním. 4 členy volí delegáti VH z Čech a 3 členy volí delegáti VH z Moravy. Členové arbitrážní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

3.Zásady činnosti arbitrážní komise upravuje Řád rozhodčího řízení, který schvaluje             VH FA.


Článek 14
Ochránce fair play fotbalu (ombudsman)

1.Ombudsman působí v rámci FA jako ochránce fair play fotbalu, dohlíží nad     dodržováním principů vnitrosvazové demokracie a je prostředníkem při řešení sporů.

2.Ombudsman je oprávněn v případě zjištění porušení právních či svazových předpisů či jiných pochybení obracet se na orgány FA a požadovat zjednání nápravy.

3.Ombudsman je volen VH FA na funkční období 4 let. Je volen za stejných podmínek jako předseda FA (článek 10 odst. 3 stanov).

4.Funkce ombudsmana je neslučitelná s jakoukoli jinou volenou či jmenovanou funkcí v orgánech a členských klubech FA.

5.Ombudsman odpovídá za výkon své funkce VH FA, které každoročně předkládá zprávu o své činnosti.

6.Činnost ombudsmana se řídí těmito stanovami a statutem ombudsmana, který vydává VH FA.


Článek 15
Ligové shromáždění

1.Ligové shromáždění je orgánem klubů I. a II. ligy. Každý klub na ně vysílá svého statutárního zástupce nebo zástupce na základě plné moci udělené statutárním orgánem klubu, který má na ligovém shromáždění 1 hlas.

2.Činnost ligového shromáždění blíže upravuje jeho statut, který si ligové shromáždění
 schvaluje a potvrzuje jej výkonný výbor. Statut musí být v souladu s těmito stanovami a dalšími předpisy a řády FA.


Článek 16
Řídící komise FA pro Čechy
a
Řídící komise FA pro Moravu

Pro řízení a zabezpečení soutěží v Čechách (ČFL, české divize a příslušné žákovské a dorostenecké soutěže) a pro řízení a zabezpečení soutěží na Moravě (MSFL, moravské divize a příslušné žákovské a dorostenecké soutěže) se vytvářejí řídící komise FA pro Čechy a řídící komise FA pro Moravu. Způsob vytvoření komisí stanoví jejich statut, který schvaluje VV FA. VV FA může ve Statutu pověřit komise i plněním dalších funkcí, zejména v oblasti metodické a koordinační.


Článek 17
Právní postavení krajských fotbalových svazů

Krajský fotbalový svaz (KFS) je organizační jednotkou FA, zřízenou podle § 6 odst. 2 e) zák. č. 83/1990 Sb. KFS má vlastní právní subjektivitu odvozenou ze stanov FA.


Článek 18
Valná hromada KFS

1.Nejvyšším orgánem KFS je valná hromada (VH).

2.Na VH vysílají okresní fotbalové svazy v kraji každý 5 delegátů s hlasem rozhodujícím. Kluby, zúčastňující se svými družstvy krajských soutěží dospělých, vysílají na VH takový počet delegátů, který se rovná celkovému počtu delegátů s hlasem rozhodujícím vyslaných okresními fotbalovými svazy, přičemž kritériem je účast v aktuálním soutěžním ročníku.
Každý delegát s hlasem rozhodujícím má na VH 1 hlas.

3.Delegáty podle odst. 2 jsou představitelé statutárních orgánů klubů podle jejich stanov příp. zakladatelských dokumentů a předsedové OFS, popř. pověření členové VV OFS.

4.VH se s hlasem poradním zúčastňují členové VV KFS a předsedové a členové komisí volených VH a předsedové komisí jmenovaných VV. Z rozhodnutí VV se VH mohou účastnit i hosté právo účasti má vždy delegát vyslaný VV FA.

5.Průběh VH upravuje jednací řád, který na návrh VV schvaluje VH, která také volí předsedajícího.

6.Řádnou VH svolává VV KFS jedenkrát za 2 roky, a to tak, aby se konala v období od 16.2. do 31.3. VH je VV povinen svolat nejpozději 5 týdnů před jejím konáním. Mimořádnou VH svolá VV, pokud to sám považuje za nutné nebo pokud o to požádá nadpoloviční většina klubů, jejichž družstva startují v soutěžích řízených KFS či nadpoloviční většina OFS v kraji a v žádosti uvede konkrétní důvod pro svolání mimořádné VH a návrh programu. MVH musí být svolána tak, aby se konala nejpozději do 4 týdnů od podání žádosti.

7.Návrhy na předsedu a ostatní členy VV a na členy odvolací komise a revizní komise mohou podávat kluby zúčastňující se svými družstvy krajských soutěží a OFS, a to nejpozději do 1 týdne před konáním VH. Návrhy na předsedu KFS musí být podány alespoň čtyřmi kluby, jejichž družstva se účastní krajských soutěží, anebo nadpoloviční většinou OFS.

8.Valná hromada KFS zejména:
a)projednává a schvaluje zprávu o stavu rozvoje fotbalu v kraji a o činnosti VV
b)projednává zprávu o výsledcích hospodaření VV
c)projednává a schvaluje zprávu revizní komise a zprávu odvolací komise
d)volí:
předsedu KFS, který je zvolen nadpoloviční většinou všech delegátů
3 nebo 4 členy VV, kteří jsou voleni nadpoloviční většinou delegátů klubů
3 nebo 4 členy VV, kteří jsou voleni delegáty za OFS
5 členů a 2 náhradníky odvolací a revizní komise

 

Článek19
Výkonný výbor KFS

1.VV má 7 nebo 9 členů vč. předsedy. Funkční období VV je 4 roky. VV volí ze svého středu místopředsedu. Změny v jeho složení může provádět každá VH. Vždy však musí být dodrženy lhůty pro navrhování kandidátů. Tytéž zásady a lhůty platí i pro odvolávání členů orgánů. Schází se zpravidla 1 x měsíčně.

2.VV zabezpečuje usnesení VH KFS. Ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy zajišťuje rozvoj materiální, personální a finanční základny fotbalu v kraji. Pečuje zejména o výchovu trenérů, rozhodčích, delegátů a dalších funkcionářů, dbá na výstavbu a zvyšování kvality zařízení pro fotbal, na zabezpečování výchovy fotbalových talentů, stará se o popularizaci fotbalu na veřejnosti zejména prostřednictvím krajských médií a dalšími formami. Schvaluje rozpočet KFS a dbá na jeho dodržování.

3.VV KFS zabezpečuje krajské soutěže. K jejich řízení vydává příslušné rozpisy. Jmenuje a odvolává předsedu a členy příslušných komisí, vždy však STK, disciplinární komisi, komisi rozhodčích. Dále může zřizovat dle potřeby další komise (mládeže, trenérské, MTZ, marketinkové apod.). VV je oprávněn rozhodovat ve věcech, které nejsou těmito stanovami, řády a předpisy FA vyhrazeny jiným orgánům, či které si nevyhradí valná hromada KFS.

4.VV je statutárním orgánem KFS. Jeho jménem navenek jedná předseda, popř. z jeho pověření sekretář či další funkcionáři.

5.K zabezpečení úkolů KFS vytváří VV KFS sekretariát v čele se sekretářem. Zaměstnanci sekretariátu jsou v pracovním poměru k FA.


Článek 20
Odvolací a revizní komise KFS


1.Odvolací a revizní komise rozhoduje jako orgán II. instance o odvoláních proti rozhodnutím řídících komisí soutěží na krajské úrovni (STK, DK, KR). Odvolací a revizní komise se schází podle potřeby, nejméně však 1x za měsíc.

2.Odvolací a revizní komise provádí kontrolu hospodaření orgánů krajského fotbalového svazu. Za tím účelem spolupracuje s odborníky a odbornými institucemi, jejichž služeb je oprávněna ke kontrolní činnosti využívat.

3.Funkční období odvolací a revizní komise je 4 roky. Změny v jejím složení může činit každá valná hromada.

4.Odvolací a revizní komise má 5 členů a 2 náhradníky. Členové odvolací a revizní komise zvolí ze svého středu předsedu.

5.Člen odvolací a revizní komise nesmí být členem žádného voleného ani jmenovaného orgánu na krajské úrovni, včetně činnosti rozhodčího a delegáta. O vyloučení člena odvolací a revizní komise z rozhodování platí ustanovení čl. 12 odst. 6.


Článek 21
Pražský fotbalový svaz

1.Pro území hl. m. Prahy je organizační jednotkou FA zřízenou podle § 6 odst. 2 e) zák. č. 83/1990 Sb. s vlastní právní subjektivitou odvozenou ze stanov FA Pražský fotbalový svaz (PFS).

2.PFS plní současně funkce KFS i OFS podle těchto stanov.

3.Nejvyšším orgánem PFS je VH, složená z delegátů všech členských klubů, která volí VV, revizní komisi a odvolací komisi.

4.VV plní funkci statutárního orgánu PFS. Jeho jménem navenek jedná předseda, popř. z jeho pověření vedoucí sekretář či další funkcionáři.

5.Podrobnosti o činnosti PFS upravuje jeho statut, který schvaluje VV FA.


Článek 22
Právní postavení okresních fotbalových svazů

Okresní fotbalový svaz (OFS) je organizační jednotkou FA zřízenou podle § 6 odst. 2 e) zák. č. 83/1990 Sb. OFS má vlastní právní subjektivitu odvozenou ze stanov FA.


Článek 23
Valná hromada OFS

1.Nejvyšším orgánem OFS je valná hromada.

2.Na VH vysílají po 1 delegátu všechny kluby, které mají sídlo na území okresu vyjma těch, které jsou podle čl. 6 odst. 4 těchto stanov začleněny jako celek do jiného okresu, kde se také účastní valné hromady.
Každý delegát má 1 hlas.

3.Delegáty podle odst. 2 jsou představitelé statutárních orgánů klubů podle jejich stanov popř. zakladatelských dokumentů.

4.VH se s hlasem poradním zúčastňují členové VV OFS, předseda a členové RK a předsedové komisí jmenovaných VV OFS. Z rozhodnutí VV se VH mohou účastnit i hosté; právo účasti mají vždy delegáti vyslaní VV FA a VV příslušného KFS.

5.Průběh VH upravuje jednací řád, který na návrh VV schvaluje VH, která také volí předsedajícího.

6.Řádnou VH svolává VV OFS jedenkrát za 2 roky, a to tak, aby se konala v období od 1.1. do 15.2. VV je povinen svolat VH nejpozději 4 týdny před jejím konáním. Mimořádnou VH svolá VV OFS, pokud to sám považuje za nutné anebo pokud o to požádá s uvedením důvodů nadpoloviční většina klubů se sídlem v okrese. MVH musí být svolána tak, aby se konala nejpozději 3 týdny od podání žádosti.

7.Každý klub s právem účasti na VH má právo předložit návrhy na předsedu a ostatní členy VV a členy RK, a to nejpozději 1 týden před konáním VH.

8.VH zejména:
a)projednává a schvaluje zprávu o činnosti VV vč. hospodaření a zprávu revizní komise
b)schvaluje finanční částku na činnost OFS a příspěvky klubům
c)volí předsedu a dalších 4 – 8 členů VV a 3 členy revizní komise funkcionáři jsou zvoleni, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů


Článek 24
Výkonný výbor OFS

1.VV má 5 – 9 členů vč. předsedy. Funkční období VV je 4 roky. Změny v jeho složení může provádět každá VH. Vždy však musí být dodrženy lhůty pro navrhování kandidátů. VV volí ze svého středu místopředsedu. Schází se zpravidla 1x měsíčně.

2.VV zabezpečuje usnesení VH a zajišťuje okresní soutěže. K jejich řízení vydává příslušné rozpisy. Jmenuje a odvolává předsedu a členy sportovně-technické komise, disciplinární komise, komise rozhodčích a případně i další komise (mládeže, trenérské, organizační, ekonomické, apod.). Je oprávněn rozhodovat ve věcech, které nejsou těmito stanovami, řády a předpisy FA vyhrazeny jiným orgánům, či které si nevyhradí VH OFS. VV schvaluje rozpočet OFS a dbá na jeho dodržování.

3.V záležitostech, v nichž podle zvláštních předpisů (sout. řád, disciplin. řád) přísluší v I. instanci rozhodování odborným komisím OFS (STK, DK, KR), plní VV funkci odvolacího orgánu.

4.VV je statutárním orgánem OFS. Navenek jedná za VV jeho předseda či z jeho pověření další funkcionáři či sekretář.

5.K zabezpečení své činnosti zřizuje VV funkci sekretáře.


Článek 25
Revizní komise OFS

1.Revizní komise má 3 členy a ze svého středu si volí předsedu. Její funkční období je shodné s VV. Změny ve složení RK může provádět každá VH. Členy RK nemohou být členové VV OFS.

2.Revizní komise kontroluje hospodaření VV a jeho komisí a kontroluje využívání poskytnutých dotací členskými kluby.


Článek 26
Futsal

V souladu s FIFA a UEFA působí v rámci FA svaz futsalu včetně subkomise plážového fotbalu.


Článek 27
Majetek FA

1.Majetek FA tvoří věci movité a nemovité, pohledávky a jiná majetková práva.

2.Zdrojem majetku FA jsou zejména příjmy z vlastní sportovní činnosti, z členských příspěvků, příspěvky a dotace od UEFA a FIFA, příjmy z hospodářské činnosti, příjmy ze zisku obchodních společností a dalších právnických osob, v nichž má FA účast, včetně podílu na výtěžku loterijních společností, a dále z příspěvků ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů, dary apod.

3.Majetek FA slouží výhradně k naplnění cílů a poslání činnosti FA v zájmu členů FA.


Článek 28
Uplatňování práv členů

1.Žádnému členu FA nesmí být odepřeno dovolávat se práva před orgány FA, které jsou povinny uzpůsobit svou činnost tak, aby nedocházelo k průtahům, a podněty, o nichž mají rozhodnout, byly projednány řádně. Rozhodování o právech a povinnostech členů je dvojinstanční, pokud předpisy FA nestanoví jinak. Orgány FA dbají na to, aby práva členů FA byla uplatňována v souladu se zásadami fair play a pravidly morálky. Porušování stanov, řádů a předpisů FA, jejich obcházení, jakož i neplnění povinností uložených orgány FA podle nich je nepřípustné a podléhá sankcím.

2.Omezit práva člena FA nebo stanovit mu další povinnosti je možno za provinění v soutěžích či v souvislosti s nimi a dále v případech, kdy to stanovují předpisy FA.


Článek 29
Řešení sporů

1.Členové FA – fyzické i právnické osoby jsou povinni spory vyplývající ze stanov, řádů a předpisů FA řešit prostřednictvím orgánů FA na jiné orgány se mohou obrátit pouze v případě vyčerpání všech prostředků, které poskytují předpisy FA. Porušení tohoto ustanovení podléhá sankcím.

2.Vedle zákonného práva člena FA obrátit se podle zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů na obecný soud, může se obrátit s návrhem na vydání rozhodnutí k Rozhodčímu soudu pro sport (CAS) se sídlem v Lausanne, tak jak je stanoveno v předpisech FIFA a UEFA, a to s tím, že jeho rozhodnutí nepodléhá soudnímu přezkumu českých obecných soudů.


Článek 30
Rozhodčí řízení

1.O sporech mezi členy FA ze smluv mezi kluby a hráči, o sporech o plnění mezi kluby o odstupném za hráče, o sporech vyplývajících z činnosti agentů FA a o dalších obdobných sporech rozhodují členové sboru rozhodců FA.

2.Do sboru rozhodců zapíše VV fyzické osoby – členy FA s úplným právnickým vzděláním navržené členskými kluby či registrovanými hráči a jmenuje z jejich řad předsedu a místopředsedu sboru rozhodců.

3.Sbor rozhodců jedná ve tříčlenných senátech, které jsou ustavovány tak, že každý z účastníků sporu jmenuje jednoho člena senátu z řad sboru rozhodců, a tito dva pak jmenují předsedu senátu pro příslušný spor opět z řad sboru rozhodců. Pokud by se rozhodci neshodli, určí ho předseda resp. místopředseda sboru rozhodců z jeho řad.

4.Člen sboru rozhodců je vyloučen z projednávání věcí, v nichž může být zpochybněna jeho objektivita nebo nestrannost. O vyloučení rozhoduje předseda sboru rozhodců.

5.Rozhodnutí senátu sboru rozhodců musí být vyhlášeno při ústním jednání konaném ve věci a musí být včetně odůvodnění doručeno účastníkům sporu.

6.Proti rozhodnutí senátu sboru rozhodců lze podat odvolání do 21 dnů od jeho doručení.

7.O odvolání rozhoduje arbitrážní komise FA ustavená podle článku 13 těchto stanov.

8.Rozhodnutí vynesená v rozhodčím řízení jsou závazná pro všechny, jichž se týkají. Nerespektování těchto rozhodnutí podléhá sankcím.

9.Zásady činnosti sboru rozhodců a arbitrážní komise upravuje Řád rozhodčího řízení schválený VH FA.


Článek 31
Dohled

Nad dodržováním stanov, řádů a předpisů FA krajskými a okresními fotbalovými svazy dohlíží VV FA a je oprávněn upozorňovat je na porušování stanov, řádů a předpisů a žádat nápravu v termínech, které pro to stanoví. Nezajistí-li upozorněný orgán nápravu, může mu VV FA zkrátit nebo odejmout příspěvky, případně svolat jeho MVH ke sjednání nápravy, případně učinit jiná vhodná opatření.


Článek 32
Přechodná ustanovení

1.Orgány FA zvolené přede dnem nabytí účinnosti těchto stanov zůstávají v činnosti do příslušné řádné VH (FA, KFS, PFS, OFS) v roce 2013, kdy se uskuteční volby všech orgánů FA. To se týká i odvolacích a revizních komisí FA, KFS a PFS a arbitrážní komise FA; volba odvolacích komisí a revizních komisí a arbitrážní komise FA se uskuteční v r. 2013.  Do té doby se ORK a AK řídí stávajícími předpisy; statuty odvolacích komisí a revizních komisí budou schváleny VH s účinností od jejich zvolení. Se stejnou účinností bude VH schválen i řád rozhodčího řízení.

2.Ustanovení čl. 3, 4 a 5 těchto stanov nabudou účinnosti k 1.1. 2012; do té doby se vznik, obsah a zánik členství řídí ustanoveními čl. 3 dosavadních stanov. Členství fyzických osob nabyté podle dosavadních stanov zaniká dnem 30.6. 2012. Členství právnických osob vzniklé dle dosavadních stanov zůstává v platnosti.


Článek 33
Závěrečná ustanovení

1.Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení VH FA, tj. 26.06.2011.

2.K témuž dni se zrušují stanovy schválené VH ČMFS dne 27.01. 1990 ve znění změn                       a doplňků.